ความหมายของบทความ

บทความ
คือ การเขียนที่เป็นรายงานหรือการแสดงความคิดเห็น มีลักษณะที่แตกต่างจากเรียงความทั่วไป เป็นความเรียงที่เขียนขึ้นจากพื้นฐานข้อเท็จจริง โดยใช้หลักฐานการอ้างอิงประกอบในลักษณะวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ หรือใน แสดงความคิดเห็นของผู้เขียนต่อเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นหริอเหตุการณ์ ที่กำลังอยู่ในความสนใจของสังคม

จุดมุ่งหมายในการเขียนบทความ
1. เพื่ออธิบายหรือให้ความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
2. เพื่อพรรณนาทำให้ผู้อ่านนึกถึงภาพของสิ่งของ สถานที่หรือความเป็นอยู่
3. เพื่อ ชักชวน ให้ผู้อ่านคล้อยตามความคิดของผู้เขียน
4. เพื่ออธืบายในข้อปัญหาต่างๆ และชักนำให้ผู้อ่านเห็นด้วย

ลักษณะของบทความที่ดี
1. น่าสนใจ เนื้อหาใหม่และน่าสนใจอยู่เสมอ
2. มีสาระแก่นสาร มีหลักฐานอ้างอิง พิสูจน์ได้
3. สั้นกระชับ ใช้ภาษาง่ายๆ ถูกต้องตามหลักภาษา
4. ผู้เขียนเข้าใจปัญหาที่มาของเรื่องอย่างละเอียดชัดเจน
5. มีวิธีการเขียนน่าสนใจ และน่าติดตาม