วิธีการเขียนหน้าปกรายงาน ที่ถูกต้อง !

การเขียนรายงานมีหลายรูปแบบและหลายประเภทตามวัตถุประสงค์ของการนำเสนอรายงานนั้นๆ และการเขียนรายงานยังเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่จะต้องมีการจัดวางรูปแบบและโครงสร้างของบทความให้ถูกต้อง ส่วนที่สำคัญลำดับแรกได้แก่การเขียนปกรายงาน ซึ่งการเขียนปกรายงานที่ถูกต้องควรมีรูปแบบ ดังนี้

การเขียนหน้าปกรายงาน

ส่วนหน้าปกของรายงาน โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ หน้าปกหรือปกนอก หน้าปกรอง และหน้าปกใน ซึ่งหน้าปกแต่ละส่วนมีรายละเอียด ดังนี้

  • ปกหน้าหรือปกรอง ประกอบด้วยข้อความ 4 ส่วน ได้แก่ ชื่อเรื่องรายงาน ชื่อผู้จัดทำรายงาน เสนอใคร และส่วนสุดท้ายบอกรายละเอียดรายงานฉบับนี้เป็นของใคร ภาคเรียนและปีการศึกษา โรงเรียนหรือสถานศึกษา
  • ปกรอง ในส่วนของปกรองจะใช้เป็นกระดาษเปล่า
  • ปกใน รายละเอียดเหมือนหน้าปกแต่ใช้กระดาษสีขาว

วิธีการเขียนปกรายงาน

  1. ข้อความทั้ง 4  ส่วน ให้มีการเว้นระยะห่างของแต่ละส่วนเท่า ๆ กัน
  2. ข้อความส่วนแรกได้แก่ชื่อเรื่อง ใช้ขนาดอักษร 26 ตัวหนา
  3. ข้อความส่วนที่ 2 ชื่อผู้จัดทำรายงาน ใช้ขนาดอักษร 22 ตัวหน้า
  4. ข้อความส่วนที่ 3 เสนอใคร ใช้ขนาดอักษร 22 ตัวหนา
  5. ข้อความส่วนที่ 4 บอกรายละเอียดของรางานฉบับนี้เป็นของใคร ใช้ขนาดอักษร 20 ตัวหนา

การจัดระยะขอบ หรือจัดกั้นหน้า – กั้นหลัง

กั้นหน้า       ระยะขอบเท่ากับ        3.17 cm

กั้นหลัง        ระยะขอบเท่ากับ       2.5 cm

ขอบบน       ระยะขอบเท่ากับ        2.5 cm  หรือ 3.00 cm

ขอบล่าง      ระยะขอบเท่ากับ        2.5 cm  หรือ 2.00 cm

ทั้งนี้รูปแบบการเขียนปกรายงาน อาจแตกต่างกันในรายละเอียดขึ้นอยู่กับประเภทของรายงาน และวัตถุประสงค์ของการนำเสนอรายงานนั้น ซึ่งอาจมีตั้งการรายงายแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีรูปภาพประกอบหน้าปกรายงาน หรือเป็นปกสีธรรมดา รวมทั้งการเลือกสีปกอาจขึ้นอยู่กับสถาบันหรือสถานศึกษา หน่วยงานองค์กร และขึ้นอยู่แผนกงานนั้นๆด้วย

ตัวอย่างปกรายงาน

%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99