Daily Report

เข้าเรื่องเลยละกันนะครับ ผมว่าหลายๆ คนคงจะรู้จักคำว่า To-Do’s List และก็ใช้เจ้า To-Do’s List นี้ไม่ว่าจะในเรื่องการทำงาน หรือเรื่องส่วนตัวต่างๆ วันนี้ผมขอมาแย่งปันประสบการณ์ในการทำ To-Do’s List ในรูปแบบของ Daily Report ละกันนะครับ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ไม่ว่าในเรื่องใดๆ รวมทั้งงานของ Software Testing ด้วยเช่นกัน รูปแบบของ Daily Report รูปแบบของ Daily Report ที่ผม และน้องๆ ในทีมใช้งานกันอยู่นั้นจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ Daily Report ของวันจันทร์ — วันพฤหัสบดี และ Daily Report ของวันศุกร์ ซึ่งทั้งสองแบบต่างกันนิดหน่อยครับ Daily Report ของวันจันทร์ — วันพฤหัสบดี รูปแบบของ Daily Report นั้นก็ไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายครับ โดย Daily Report […]