การเขียนอ้างอิง เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

การเขียนอ้างอิง เป็นอีกส่วนที่สำคัญสำหรับการทำวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัย เพราะการเขียนอ้างอิง คือ การแสดงถึงแหล่งข้อมูลที่เราได้ศึกษาค้นคว้า เพื่อนำมาช่วยส่งเสริม และช่วยให้ข้อมูลในงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ของเรามีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น ซึ่งวิธีการเขียนอ้างอิงนั้นเป็นแบบใดบ้าง ติดตามอ่านด้านล่างกันได้เลยค่ะ​ การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาตามหลักเกณฑ์APA​ การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาตามหลักเกณฑ์ APA (American Psychological Association) พัฒนามาจากนักสังคมศาสตร์และนักพฤติกรรมศาสตร์มากว่า 80 ปี เพื่อเป็นมาตรฐาน ในการเขียนอย่างเป็นระบบส าหรับภาคนิพนธ์การท าวิจัย รายงานการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม บทความและกรณีศึกษา การอ้างอิงมีทั้งหมด 2 หัวข้อใหญ่ คือ 1.การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (Citing References in Text) และ 2.รายการอ้างอิงท้ายบทความ (References) ซึ่งวันนี้เราจะนำเสนอขั้นตอนในการเขียนอ้างอิงข้อมูลโดยทั่วไป พร้อมยกตัวอย่างให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะ​ 1.การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (Citing References in Text) การอ้างอิงแบบนี้ใช้กับข้อความที่คัดลอกมาหรือประมวลมา เป็นการเขียนอ้างอิง แหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อหาวิทยานิพนธ์ โดยระบุชื่อผู้แต่งและปีพิมพ์ในกรณีที่เป็นการอ้างอิงเนื้อหา โดยตรงหรือแนวคิดบางส่วนหรือเป็นการคัดลอกข้อความบางส่วนมาโดยตรง ควรระบุเลขหน้าไว้ด้วย โดยพิมพ์ต่อท้ายปีพิมพ์ คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาเป็นระบบนาม-ปี ให้ข้อมูลผู้แต่ง ปีพิมพ์และ […]