วิธีการ เขียนสรุปบทความ

การสรุปใจความสำคัญ (Summary) จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจแหล่งข้อมูลของคุณอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์มากกว่าการนำมาเขียนใหม่ (Paraphrase) หรือการอ้างอิงโดยตรง (Direct Quote) ถ้าคุณต้องการสรุปใจความเพื่อใช้ในการเขียนเรียงความครั้งถัดไป สิ่งต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณควรทำ 1. อ่านผ่านๆ แล้วสังเกตส่วนที่สำคัญของบทความ. ก่อนที่จะนั่งอ่านเนื้อหาในบทความทั้งหมด ให้ลองอ่านผ่านๆ ดูก่อน แล้วเน้นหรือขีดเส้นใต้บริเวณใจความหลัก เขียนหรือเน้นคำถามหรือจุดประสงค์ของบทความ เน้นประโยคใจความหลัก (Thesis statement) หรือสมมุติฐาน (hypothesis) เน้นส่วนที่ช่วยสนับสนุนบทความทั้งหมด เขียนหรือเน้นส่วนของวิธีการศึกษาหรือวิจัย ถ้าในบทความมีการกล่าวถึง เน้นที่ส่วนผลการศึกษา (Finding) บทสรุป และผลลัพธ์ (Result) 2. อ่านบทความทั้งหมด. หลังจากที่เน้นส่วนพื้นฐานเสร็จแล้ว ให้อ่านบทความให้ละเอียด โดยมุ่งเน้นไปที่การเก็บรายละเอียดของเนื้อหา พิจารณาอ่านบทความในแต่ละส่วน 2-3 รอบ เพื่อให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น ถามตัวเองเกี่ยวกับเนื้อหาในบทความ ลองติดตามกระบวนการเขียนของบทความเพื่อพิจารณาว่าผลการศึกษาและบทสรุปที่เขียนมานั้นสมบูรณ์และน่าเชื่อถือหรือไม่ 3. เขียนโดยใช้ภาษาของตัวเอง. เมื่อคุณอ่านบทความทั้งหมดแล้ว ให้เขียนรายละเอียดที่สำคัญหรือจุดที่น่าสนใจด้วยภาษาของตัวเอง การเขียนข้อมูลโดยใช้ภาษาของตัวเองนั้น จะช่วยลดความเสี่ยงในการลอกเลียนวรรณกรรม (Plagiarizing) โดยไม่ได้ตั้งใจได้ อย่า “เขียนประโยคใหม่” ด้วยการสลับตำแหน่งของคำ การเขียนข้อมูลใหม่ที่สมบูรณ์นั้นจะต้องไม่เหมือนกับข้อมูลต้นฉบับ ถ้าคุณไม่สามารถเขียนข้อมูลด้วยภาษาของตัวเองได้ ลองเขียนเป็นประโยคสั้นๆ แทนที่จะเขียนประโยคยาวๆ 4. สรุปใจความสำคัญของเนื้อหาในแต่ละส่วน. เมื่ออ่านเนื้อหาในส่วนนั้นจบแล้ว […]