วิธีการเขียนรายงานการประชุม สำหรับมือใหม่

สำหรับมือใหม่หัดเขียนรายงานการประชุม การเขียนรายงานการประชุมนั้นมีแบบฟอร์มง่ายๆสำหรับมือใหม่ อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเขียนยังไง วันนี้เรามาดูกันดีกว่า           รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมและมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน ดังนั้น เมื่อมีการประชุม จึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการที่จะต้องรับผิดชอบจัดทำรายงานการประชุม ปัญหาของการเขียนรายงานการประชุมที่พบบ่อยคือ ไม่รู้วิธีการดําเนินการประชุมที่ถูกต้อง ไม่รู้จะจดอย่างไร ไม่เข้าใจประเด็นของเรื่อง ผู้จดบันทึกการประชุมจะต้องรู้วิธีคิดก่อนเขียน รู้ลําดับความคิด รู้ โครงสร้างความคิด รู้องค์ประกอบเนื้อหา จะทําให้เขียนได้เข้าใจง่าย ไม่สับสนวกวน รูปแบบ ให้จัดรูปแบบดังต่อไปนี้ แบบรายงานการประชุม รายงานการประชุม…………………………………………………… ครั้งที่………………….. เมื่อ……………………………. ณ………………………………………………………………………………. ————————————- ผู้มาประชุม………………………………………………………………………………………………… ผู้ไม่มาประชุม (ถ้ามี) ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) …………………………………………………………………………………. เริ่มประชุมเวลา……………………………………………………………………………………………. (ข้อความ) …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………. เลิกประชุมเวลา…………………………………………………………………………………………… ผู้จดรายงานการประชุม           รายงานการประชุม : ให้ลงชื่อคณะที่ประชุม หรือชื่อการประชุมนั้น เช่น “รายงานการประชุมคณะกรรมการ……………..”         […]