วิจัยด้านการตลาด

ป็นการมุ่งศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาความรู้ เพื่อแก้ปัญหา หรือเพื่อหาแนวทางพัฒนาด้านการขาย ทั้งในด้านการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า การพัฒนาบุคลากรด้านตลาด เพื่อให้การดำเนินงานด้านการขายได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีขั้นตอนการศึกษาอย่างมีระบบระเบียบและมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน เพื่อให้ได้ความรู้ที่เชื่อถือได้ และนำไปใช้ประโยชน์ทางการตลาดได้จริง หัวข้องานวิจัยการตลาด การศึกษาความต้องการของลูกค้า การศึกษาการตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมการซื้อ พฤติกรรมการบริโภค การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ การศึกษาส่วนประสมทางการตลาด กลยุทธ์การตลาด แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การศึกษาแรงจูงใจ ความสนใจ ความชอบ การพัฒนาธุรกิจ แนวทางพัฒนาการให้บริการ แนวทางพัฒนาการจำหน่าย การเปิดรับสื่อ ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาการสื่อสารการตลาด แนวทางการดำเนินธุรกิจ