แบบฟอร์มรายงานการวิจัย 5 บท

การที่เราจะเขียนรายงานการวิจัยนั้นจะต้องมีแบบฟอร์มเพื่อเป็นรูปแบบในการเขียนที่ถูกต้องและเป็นระเบียบ วันนี้เราจะพาไปเรียนรู้ การเขียนแบบฟอร์มรายงานการวิจัย 5 บทกันค่ะ

คำนำ……………………………………………………………………………………………………….

บทคัดย่อ…………………………………………………………………………………………………

บทที่ 1  บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา…………………………………………….

            วัตถุประสงค์ของการวิจัย…………………………………………………………………

            สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) ………………………………………………………………..

            ขอบเขตของการวิจัย……………………………………………………………………….

            นิยามศัพท์เฉพาะ……………………………………………………………………………

            ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ……………………………………………………………..

บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

            เอกสารที่เกี่ยวข้อง………………………………………………………………………….

            งานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง……………………………………………………………………

บทที่ 3  วิธีดำเนินการวิจัย

            แบบแผนการวิจัย…………………………………………………………………………..

            ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง…………………………………………………………………..

            เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย…………………………………………………………………

            ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ………………………………………………………………

            การดำเนินการวิจัย/การเก็บรวบรวมข้อมูล………………………………………..

            สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล……………………………………………………….

บทที่ 4  ผลการวิจัย…………………………………………………………………………………

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่  5   สรุปและข้อเสนอแนะ………………………………………………………………….

              วัตถุประสงค์ของการวิจัย…………………………………………………………………

              ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง…………………………………………………………………….

              สรุปผลการวิจัย………………………………………………………………………………

              อภิปรายผล…………………………………………………………………………………….

              ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………….

บรรณานุกรม……………………………………………………………………………………………..
ภาคผนวก…………………………………………………………………………………………………..