วิธีการ เขียนสรุปบทความ

การสรุปใจความสำคัญ (Summary) จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจแหล่งข้อมูลของคุณอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์มากกว่าการนำมาเขียนใหม่ (Paraphrase) หรือการอ้างอิงโดยตรง (Direct Quote) ถ้าคุณต้องการสรุปใจความเพื่อใช้ในการเขียนเรียงความครั้งถัดไป สิ่งต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณควรทำ

ตั้งชื่อภาพ Summarize an Article Step 1

1. อ่านผ่านๆ แล้วสังเกตส่วนที่สำคัญของบทความ. ก่อนที่จะนั่งอ่านเนื้อหาในบทความทั้งหมด ให้ลองอ่านผ่านๆ ดูก่อน แล้วเน้นหรือขีดเส้นใต้บริเวณใจความหลัก

 • เขียนหรือเน้นคำถามหรือจุดประสงค์ของบทความ
 • เน้นประโยคใจความหลัก (Thesis statement) หรือสมมุติฐาน (hypothesis)
 • เน้นส่วนที่ช่วยสนับสนุนบทความทั้งหมด
 • เขียนหรือเน้นส่วนของวิธีการศึกษาหรือวิจัย ถ้าในบทความมีการกล่าวถึง
 • เน้นที่ส่วนผลการศึกษา (Finding) บทสรุป และผลลัพธ์ (Result)
ตั้งชื่อภาพ Summarize an Article Step 2

2. อ่านบทความทั้งหมด. หลังจากที่เน้นส่วนพื้นฐานเสร็จแล้ว ให้อ่านบทความให้ละเอียด โดยมุ่งเน้นไปที่การเก็บรายละเอียดของเนื้อหา

 • พิจารณาอ่านบทความในแต่ละส่วน 2-3 รอบ เพื่อให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น
 • ถามตัวเองเกี่ยวกับเนื้อหาในบทความ ลองติดตามกระบวนการเขียนของบทความเพื่อพิจารณาว่าผลการศึกษาและบทสรุปที่เขียนมานั้นสมบูรณ์และน่าเชื่อถือหรือไม่
ตั้งชื่อภาพ Summarize an Article Step 3

3. เขียนโดยใช้ภาษาของตัวเอง. เมื่อคุณอ่านบทความทั้งหมดแล้ว ให้เขียนรายละเอียดที่สำคัญหรือจุดที่น่าสนใจด้วยภาษาของตัวเอง

 • การเขียนข้อมูลโดยใช้ภาษาของตัวเองนั้น จะช่วยลดความเสี่ยงในการลอกเลียนวรรณกรรม (Plagiarizing) โดยไม่ได้ตั้งใจได้
 • อย่า “เขียนประโยคใหม่” ด้วยการสลับตำแหน่งของคำ การเขียนข้อมูลใหม่ที่สมบูรณ์นั้นจะต้องไม่เหมือนกับข้อมูลต้นฉบับ
 • ถ้าคุณไม่สามารถเขียนข้อมูลด้วยภาษาของตัวเองได้ ลองเขียนเป็นประโยคสั้นๆ แทนที่จะเขียนประโยคยาวๆ
ตั้งชื่อภาพ Summarize an Article Step 4

4. สรุปใจความสำคัญของเนื้อหาในแต่ละส่วน. เมื่ออ่านเนื้อหาในส่วนนั้นจบแล้ว ให้หยุดอ่านเพื่อสรุปประเด็นหลักของส่วนนั้นๆ โดยสรุปให้ได้ในประโยคเดียว

 • ถ้าบทความไม่ได้นำไปสู่ประเด็นหลักอื่นๆ ตามที่คาดไว้ ให้หยุดอ่านจนกว่าะเขียนประเด็นหลักของเนื้อหาในส่วนก่อนหน้าให้ได้ แล้วจึงอ่านต่อ

แนะนำการเขียนบทความ วิธีการอ่านบทความ