วิจัยด้านการตลาด

ป็นการมุ่งศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาความรู้ เพื่อแก้ปัญหา หรือเพื่อหาแนวทางพัฒนาด้านการขาย ทั้งในด้านการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า การพัฒนาบุคลากรด้านตลาด เพื่อให้การดำเนินงานด้านการขายได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีขั้นตอนการศึกษาอย่างมีระบบระเบียบและมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน เพื่อให้ได้ความรู้ที่เชื่อถือได้ และนำไปใช้ประโยชน์ทางการตลาดได้จริง

หัวข้องานวิจัยการตลาด

 • การศึกษาความต้องการของลูกค้า
 • การศึกษาการตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมการซื้อ พฤติกรรมการบริโภค
 • การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ
 • การศึกษาส่วนประสมทางการตลาด กลยุทธ์การตลาด
 • แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • การศึกษาแรงจูงใจ ความสนใจ ความชอบ
 • การพัฒนาธุรกิจ
 • แนวทางพัฒนาการให้บริการ
 • แนวทางพัฒนาการจำหน่าย
 • การเปิดรับสื่อ ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาการสื่อสารการตลาด
 • แนวทางการดำเนินธุรกิจ