การเขียน Essay (เอสเส)

การเขียน Essay (เอสเส) หรือ การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องพบในการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOEFL ซึ่งเป็นการวัดศักยภาพการเขียน แต่นับว่าเป็นส่วนที่สร้างความลำบากใจอย่างมากทีเดียว ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำความเข้าใจในโครงสร้าง และหลักการเขียน Essay ในภาษาอังกฤษ


Essay คืออะไร?

Essay คือ เรียงความหรือบทความที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ มักใช้วัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษทั้งหมดในการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOEFL เป็นต้น


ประเภทของ Essay

Essay มีหลากหลายชนิด เช่น
1. Process Essay : เป็นเรียงความที่เขียนอธิบายตามลำดับ เช่น ตามลำดับเวลา, ตามลำดับขั้นตอน
2. Argument Essay : เรียงความโต้เถียง เป็นการเขียนแสดงเหตุผลสองด้านคือ ด้านสนับสนุนและด้านโต้แย้ง
3. Description Essay : เป็นเรียงความที่พรรณาเรื่องราวข้อเท็จจริง เช่น เรื่องราวบันทึกทางประวัติศาสตร์
4. Definition Essay : เป็นเรียงความแบบคำจำกัดความ โดยระบุหัวข้อในประเด็นต่าง ๆของผู้เขียนซึ่งมีทั้งแบบรูปธรรมและนามธรรม
5. Classification Essay : เป็นการเขียนเรียงความแบบแยกประเภท โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ และมีแหล่งข้อมูลแบบเดียวกัน
6.Cause and Effect Essay : เป็นเรียงความที่แสดงเหตุและผล มีโครงสร้างเนื้อหา เหตุการณ์ → สาเหตุ → ผลลัพธ์ → เหตุการณ์
7.Comparison and Contrast Essay : เป็นเรียงความที่แสดงการเปรียบเทียบและข้อแตกต่าง


โครงสร้างของ Essay

Essay โดยทั่วไปประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ
1. Introduction คือ บทนำ เป็นส่วนแรกของบทความ ที่จะบอกว่าบทความนี้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไร โดยยังไม่ใส่รายละเอียดมากนัก Introduction ต้องดึงดูดใจผู้อ่าน นำเข้าสู่หัวข้อเรื่อง และนำเสนอใจความหลัก องค์ประกอบหลัก ๆ ที่ Introduction ต้องมีคือ การบรรยายทั่วไปหรือทิศทางเข้าสู่หัวข้อเรื่อง, Thesis statement หรือ การพูดถึงใจความหลักของ Essay และมีการสรุปย่อหัวข้อหลัก ข้อคิดเห็น และประเด็นที่เขียนใน Essay ด้วย

2. Body คือ เนื้อความ เป็นส่วนรวมเนื้อหา ใจความสำคัญของเรียงความ ซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ยาวที่สุด มีได้หลายย่อหน้า ซึ่งส่วนใหญ่จะมี 3-5 ย่อหน้า Body มีหน้าที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้อ่าน ลักษณะเด่น ๆ ของ Body คือ

     – Body จะมี 2 ส่วน คือ Topic Sentence อยู่ส่วนแรกของแต่ละ Body เป็นตัวบอกให้ผู้อ่านรู้ว่าเนื้อความย่อหน้านี้พูดถึงเรื่องอะไร และ Supporting details ทำหน้าที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความจาก Topic Sentence รวมถึงยกตัวอย่างเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น
     – ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยการ ยกตัวอย่าง, เปรียบเทียบ, ให้คำนิยาม อธิบายความหมาย และมีการจำแนกประเภท
     – เนื้อหาต้องเกี่ยวข้องกับใจความหลัก
     – ต้องนำเสนอความเป็นจริงและรายละเอียดที่ทำให้ใจความหลักมีความสมเหตุสมผล
     – ต้องนำเสนอรายละเอียดที่สนับสนุนหรืออธิบายความคิดในใจความหลักของเรา
     – นำเสนอเนื้อหาที่โน้มน้าวใจผู้อ่านจากข้อเท็จจริงที่สมเหตุสมผล

3. Conclusion คือ ย่อหน้าสุดท้ายของ Essay เป็นส่วนที่สรุปย้ำใจความสำคัญเนื้อหาอีกครั้ง มักมี 1 ย่อหน้า